Chefdag

Dir kënnt eis är Kommentaren, Wënsch & Nei Idiën hannerloossen op  oder iwwert den Kontaktformular.

.

Chefdag Art. 3-04 (V001)

Zesummesetzung:
De Verbandskongress besteet aus:
– de Membere vun den LGS

Chargen a Kompetenzen:
De Chefdag gëtt, vum Commissaire général(e) fir den Ufank vum Aktivitéitsjoer zesummegeruff.
De Exekutivcomité setzt den “Ordre du jour” am Averständnis mam Verbandsrot fest.
All stëmmberechtegte Member soll um Chefdag present sinn. All Branche aus dem Grupp soll um Chefdag vertruede sinn.

De Chefdag
– ass eng Plaz vum Austausch, wou een sech begéint, a vu Formatioun fir Cheftainen a Chef;
– lancéiert d’ Aktivitéitsjoer a ventiléiert de Joresprogramm;
– hëlt Stellung zu Froen, déi de Programm (Method an Aktivitéiten) an d’Formatioun uginn ;
– mécht Virschléi fir Aktiounen, déi op d’Objektiver vum Paragraph (Ziler Method vum Verband) lass steieren;
– kann dem „Exekutivcomité“ Aufgaben iwwerdroen;

Leedung
De Chefdag gëtt geleet vum Commissaire général(e) oder vun enger vun him bestëmmte Persoun geleet.

Argumentatioun, Explikatiounen a Froen
Mir hunn déi al Statuten iwwerholl an den neie Gegebenheeten ugepasst. Bei der Zesummesetzung vum Kongress hu mir einfach d’ Membere vun den LGS agesat, well mer kee Member wollten ausschléissen.
Mir hunn all déi Délais-Saachen erausgeholl, déi wollte mer an engem aneren Artikel formuléieren.

 

13.09.2018   Chefdag_V001.pdf