Verbandskongress

Dir kënnt eis är Kommentaren, Wënsch & Nei Idiën hannerloossen op  oder iwwert den Kontaktformular.

.

Verbandskongress Art. 3-03 (V001)

Zesummesetzung:
De Verbandskongress besteet aus:
– de Membere vun den LGS

Chargen a Kompetenzen:
De Verbandskongress gëtt vum Verbandsrot am Ufank vun all Aktivitéitsjoer zesummegeruff.
De Verbandsrot setzt den ordre du jour no Consultatioun vum Exekutivcomité fest.
All Member mat Ernennung soll um Verbandskongress present sinn. All Grupp soll um Verbandskongress vertruede sinn.

De Verbandskongress
– kritt de Joresrapport iwwer d’ Aktivitéite virgeluecht; en diskutéiert driwwer an decidéiert;
– befënnt iwwert déi grouss Linne vun den Aktivitéiten a vun der Verwaltung vum Verband fir dat Joer, wat kënnt;
– kritt de Kont vum leschte Finanzjoer virgeluecht a Virschléi gemaach fir d’ Cotisatiounen an de Budget vum nächste Finanzjoer; en diskutéiert driwwer an decidéiert;
– wielt den Exekutivcomité fir e ganzt Mandat;
– kann dem Verbandsgrupp Aufgaben iwwerdroen;
– wielt d’Membere vum Verbandsrot fir d’Dauer vum Mandat vum Exekutivcomité;
– ka Resolutioune faassen;
– stëmmt d’Statuten (vergl. Art. ??.);
– kann de Verband opléisen (vergl. Art. ??).

Ofstëmmen
All stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress huet nëmmen eng Stëmm.
E stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress, dee fir de Kongress verhënnert ass, kann engem anere stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress eng Procuratioun gi fir a sengem Numm ofzestëmmen. E stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress dierf maximal een (1) anere stëmmberechtegte Member vum Verbandskongress vertrieden.
E Verbandskongress, dee statuteméisseg aberuff gouf, ass beschlossfäeg, egal wéivill Cheftainen a Chef do sinn.
D’ Decisioune gi mat einfacher Stëmmemajoritéit geholl, ausser bei de Statutenännerungen a beim Opléise vum Verband.
Et kann nëmmen iwwer Punkten, déi um Ordre du jour stinn, diskutéiert an ofgestëmmt ginn. Ausnahmsweis kann de Verbandskongress e Punkt op den Ordre du jour setzen. Dëst gelt awer nët fir d’Statutenännerungen an d’Opléise vum Verband.
Bei dem Vote vun den Dechargë vum leschten Aktivitéitsjoer stëmmt den Exekutivcomité net mat of.

President
De Verbandskongress gëtt geleet vun engem President, dee vum Verbandsrot bestëmmt gëtt.
Iwwer all Decisioune vum Verbandskongress gëtt e Rapport geschriwwen, dee vum President vum Verbandskongress a vum Responsabele vum Support ënnerschriwwe gëtt.

Argumentatioun, Explikatiounen a Froen

Ass a groussen Deeler vum aktuellen Artikel iwwerholl ginn, mir wollten do net ganz vill änneren.

 

13.09.2018   Verbandskongress_V001.pdf