Info 01/2017

Dokument Info 01/2017     eroflueden

Deng Meenung zielt!

Du kanns dem Aarbechtsgrupp (Statuten) wertvoll Iddie fir seng Aarbecht ginn.

Dir kënnt eis är Kommentaren, Wënsch & Nei Idiën hannerloossen op     oder iwwert den Kontaktformular.

Struktur vum Verband

Déi grouss Ännerunge betreffen am Moment den Opbau vum Verband an d’Rollen am Verband. Zum Opbau ass ze soen, datt déi nei Statuten e Fokus op 3 Piliere virgesinn. Dës Piliere sinn d’Jonker, d’Erwuessenen an de Support.

En Exekutiv-Comité aus 5 Leit soll de Verband leeden. An deem Exekutiv-Comité wieren de Commissaire général(e), säin Adjoint(e), a weider 3 Leit, déi jee fir 1 vun deenen 3 Pilieren responsabel wären. D’Branchenekippe géingen an 2 Domainer ënnerdeelt ginn: en Domaine mat engem Responsabele fir d’Formatioun an en zweeten Domaine mat engem Responsabele fir de Programm. D’Branchenekippe bleiwen awer nach ëmmer eng Ekipp. Eng Iddi ass, datt Ekippen och méi geziilt op bestehend Resourcë vun der Base zeréckgréife sollten. Doduerch erhoffe mir eis, datt Ekippe manner Nowuesproblemer kréien, well hier Leit méi punktuell agesat kënne ginn. Leit, déi punktuell um STIP hëllefen, op enger nationaler Aktivi-téit d‘Ekipp ënnerstëtzen, ouni datt si am dagdeegleche Geschäft vun der Ekipp bedeelegt sinn.

Exekutiv-Comité

D‘Leedung vum Verband leit de Moment eigentlech op de Schëlleren vum Cogé a vu sengem Adjoint, (déi ginn d‘Team genannt) déi vum Kongress gewielt gi sinn. D‘Branchecommissairen an hir Adjointe gi vum Cogé ernannt an zesumme maachen si dat dagdeeglecht Geschäft vum Verband. Dat huet awer derzou gefouert, datt de Comité e grousse Gremium ginn ass, wou net méi esou effektiv geschafft ka ginn, wéi an engem klenge Group.
Aus deenen Iwwerleeungen eraus schloe mir vir, een Exécutive-Comité ze wielen, deen aus 5 Leit besteet woubäi kloer ass, wien de Cogé an wien de Cogé adjoint ass. Den Exécutive-Comité soll als ee Ganzt gewielt ginn a Form vu Persounen an awer och mat engem kloere Programm fir hir Mandatsperiod.

Well déi 5 Leit jo zesummen d‘Geschécker vum Verband leeden, a fir dat alldeeglecht Geschäft vum Verband zoustänneg sinn, solle se och zesummen gewielt ginn. Si presentéiere sech als ee Ganzt (eng Mannschaft), wa mir eenzel Responsabel fir déi eenzel Poste wielen, da lafe mir Gefor, datt mir een net kohärenten Exécutive-Comité kréien an do da Leit zesummeschaffen, déi net matenee schaffen kënnen aus diversen Ursaachen.

Verbandsrot

De Verbandsrot ass momentan branchespezifesch zesummegesat. Dat kënnt nach aus der Zäit, wou d’Chef/tainen nëmmen an enger Branche engagéiert waren rsp. sech nëmmen enger Branche verflicht gefillt hunn. Dat ass awer net méi esou, et si vill Chef/tainen, déi a méi Branche aktiv sinn, an et ass och méi schwéier ginn, d’Leit aus de Branchen ze motivéieren, fir am Verbandsrot matzewierken.

Dofir ass eis Iwwerleeung an déi Richtung gaangen, de Verbandsrot net méi branchespezifesch ze besetzen. De Verbandsrot soll aus 7 Leit bestoen, déi vum Kongress gewielt ginn. All ugemellte Chef/taine ka sech opsetzen an d’Zesummesetzung ass net méi un d’Branche gebonnen. De Verbandsrot gëtt Zäitversat zu der Wal vum Exeku-tiv-Comité gewielt. De Verbandsrot soll d‘Kontrollorgan vun der Basis sinn, deen d’Aarbecht vum Verband a vun der Exekutiv kontrolléiert. Si ruffen de Kongress an a leeden en.

Wéi gëtt gewielt ?

E Grupp, deen net vill Jonker huet awer mat ville Chef/tainen um Kongress vertrueden ass, kéint vis à vis vun engem Grupp, dee vill Jonker huet awer nëmmen e puer Chef/tainen um Kongress huet, en Iwwergewiicht vun de Stëmmen hunn. Eis schéngt et méi wichteg, datt am Grupp iwwert Décisioune vum Kongress fair a kontrovers diskutéiert gëtt, an dann d’Meenung vum Grupp vun den Delegéierten um Kongress vertruede gëtt. Virdeel ass, datt all Chef/taine seng Meenung am Grupp soen kann an duerch seng Delegéierte vertriede loosse kann.

De Risiko, datt e Grupp mat ville Chef/taine méi Gewiicht an den Ofstëmmungen huet vis à vis vun engem Grupp mat enger klenger Chefekipp, ass net méi ginn. Unzuel vun den Delegéierte géif un d’Gréisst vum Grupp ugepasst ginn. Fir Gréisst vum Grupp ze bestëmmen géingen déi Jonker an Chef/taine berücksichtegt ginn. Eng Iddi kéint sinn, datt et proportional 2, 3 oder 4 Delegéierte pro Grupp ginn.

Oflaf vum Joer

De Kongress soll am Ufank vum Kalennerjoer sinn an de Chefdag am Ufank vum Scoutsjoer.
De Kongress ass wéi eng Generalversammlung, wou vill Saachen, wéi Budget, Administratives etc direkt vum Kalennerjoer ofhänkt, dofir soll deen och am Ufank vum Kalennerjoer sinn.
Dat bidd eis d’Méiglechkeet de Kongress dee Weekend ze maachen, wou dann och déi jonk Chef/tainen derbäi kënnen sinn. Gläichzäiteg hu mer net méi den Zäitdrock, wéi an engem Owend, a mer kënne vill méi Zäit fir Diskussioune virgesinn. Um Kongress sollten dann och Workshopen zu bestëmmten Themen/ Schwéierpunkten organiséiert ginn, aus deenen dann zum Beispill Resolutioune kéinnten entstoen, déi da vum Kongress ofgeseent ginn.
De Chefdag soll am Ufank vum Scoutsjoer sinn, well um Chefdag de Programm virgestallt an och doriwwer décidéiert gëtt. De Chefdag soll d’Scoutsjoer lancéieren.